1 to 100 Marathi numerals and letters | १ ते १०० मराठी अंक अक्षरी

1 to 100 Marathi numerals and letters: मराठी भाषेत संख्या लिहिण्यासाठी अंक आणि अक्षरी दोन्ही पद्धती वापरल्या जातात. अंक पद्धतीमध्ये, संख्यांना त्यांच्या अंकीय मूल्यानुसार चिन्हे वापरून लिहिले जाते. अक्षरी पद्धतीमध्ये, संख्यांना त्यांच्या उच्चारणानुसार मराठी अक्षरे वापरून लिहिले जाते.

1 to 100 Marathi numerals and letters

१ ते १०० मराठी अंक अक्षरी:

मराठी संख्या अंक पद्धती अक्षरी पद्धती
एक
दोन
तीन
चार
पाच
सहा
सात
आठ
नऊ
१० १० दहा
११ ११ अकरा
१२ १२ बारा
१३ १३ तेरा
१४ १४ चौदा
१५ १५ पंधरा
१६ १६ सोळा
१७ १७ सतरा
१८ १८ अठरा
१९ १९ उन्नाळा
२० २० वीस
२१ २१ एकवीस
२२ २२ बावीस
२३ २३ तेवीस
२४ २४ चौवीस
२५ २५ पच्चीस
२६ २६ षोडशीस
२७ २७ सत्तीस
२८ २८ अठतीस
२९ २९ उनतीस
३० ३० तीस
३१ ३१ एकतीस
३२ ३२ बत्तीशीस
३३ ३३ तेतीस
३४ ३४ चौतीस
३५ ३५ पस्तीस
३६ ३६ षटतीस
३७ ३७ सत्तीस
३८ ३८ अठ्तीस
३९ ३९ उनतीस
४० ४० चाळीस
४१ ४१ एकचालीस
४२ ४२ बयालीस
४३ ४३ त्रेचाळीस
४४ ४४ चौचालीस
४५ ४५ पस्तीस
४६ ४६ षटचालीस
४७ ४७ सत्तेचाळीस
४८ ४८ अठचालीस
४९ ४९ उनचाळीस
५० ५० पन्नास
५१ ५१ एकपन्नास
५२ ५२ बापन्नास
५३ ५३ त्रेपन्नास
५४ ५४ चौपन्नास
५५ ५५ पचास
५६ ५६ षटपन्नास
५७ ५७ सत्तरपन्नास
५८ ५८ अठपन्नास
५९ ५९ उनपन्नास
६० ६० साठ
६१ ६१ एकसष्ट
६२ ६२ बासष्ट
६३ ६३ त्रेपन्नास
६४ ६४ चौसष्ट

१  ते १०० मराठी अंक अक्षरी 

मराठी संख्या अंक पद्धती अक्षरी पद्धती
६५ ६५ पंचसष्ट
६६ ६६ षटसष्ट
६७ ६७ सत्तर
६८ ६८ अठसष्ट
६९ ६९ उनसष्ट
७० ७० सत्तर
७१ ७१ एकसत्तर
७२ ७२ बासत्तर
७३ ७३ त्रेपन्नास
७४ ७४ चौसत्तर
७५ ७५ पस्तीस
७६ ७६ षट्सत्तर
७७ ७७ सत्तर
७८ ७८ अठसत्तर
७९ ७९ उनसत्तर
८० ८० ऐंशी
८१ ८१ एकाहत्तर
८२ ८२ बाराशी
८३ ८३ तेराशी
८४ ८४ चौराशी
८५ ८५ पस्तीस
८६ ८६ षट्ठाशी
८७ ८७ सत्तर
८८ ८८ अठत्तर
८९ ८९ उनत्ताशी
९० ९० नवाशे
९१ ९१ एकनव्वद
९२ ९२ बानवड
९३ ९३ त्रेणवड
९४ ९४ चौनवड
९५ ९५ पन्नवड
९६ ९६ षटणवड
९७ ९७ सत्तर
९८ ९८ अठणवड
९९ ९९ उनणवड
१०० १०० शंभर

निष्कर्ष:

१ ते १०० मराठी अंक अक्षरीमध्ये, मराठी भाषेतील संख्यांना त्यांच्या उच्चारणानुसार मराठी अक्षरे वापरून लिहिले जाते. यामध्ये, २० ते ९० पर्यंतच्या संख्यांमध्ये “सहा” हा शब्द वापरला जातो. उदाहरणार्थ, ६० चे मराठी अक्षरी रूप “साठ” आहे.

Leave a Comment