How to prevent violence against women? महिलांवरील हिंसाचाराला कसे आळा घालायचा?

How to prevent violence against women

Violence against women: महिलांवरील हिंसाचार ही एक गंभीर सामाजिक समस्या आहे जी जगभरात आढळते. भारतात, महिलांवरील हिंसाचाराचे प्रमाण जागतिक सरासरीपेक्षा जास्त आहे. …

Read more